Miljø og sikkerhet

Falkeid Shipping følger alle nasjonale og internasjonale krav når det gjelder miljø og sikkerhet. Vi jobber systematisk med HMS for å styrke sikkerheten om bord i fartøyene.

Vårt sikkerhetsstyringssystem blir daglig benyttet og her er det klare retningslinjer som følges for å opprettholde en effektiv, sikker og miljøvennlig hverdag!

Åpenhetsloven

Om Falkeid Shipping

Rederiet, Falkeid Shipping, eier skip og kjøper mannskapstjenester fra søster selskap Falkeid Management. Disse søstrene er igjen eiet av Falkeid & Sønner AS. Selskapet har hovedkontor i Finnøy kommune og har 57 ansatte.

Falkeid Shipping tilbyr frakttjenester med skip i tørrlast segmentet og hovedsakelig selvlosser markedet. Virksomheten operer hovedsakelig i det Europeisk markedet og har både kunder og leverandører i Norge og Europa

Øverste ansvar for at selskapet overholder kravene etter åpenhetsloven ligger hos styret. Driftssjef Lawrence P Falkeid har fått det overordnede ansvaret for gjennomføring av aktsomhetsvurdering, og å sørge for at både ansatte og leverandører er kjent med selskapets etiske retningslinjer.

Etiske retningslinjer og menneskerettigheters

Falkeid Shipping har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte, styremedlemmer og personer som for øvrig opptrer på vegne av selskapet. De etiske retningslinjene gir en oversikt over hva selskapet oppfatter som ansvarlig og etisk forretningspraksis og gir de ansatte personlig ansvar gjennom generelle prinsipper og konkrete krav.

Retningslinjene er kommunisert til alle ansatte ved bruk av virksomhetens ship management system.

Retningslinjene stiller også krav til at ansatte varsler om brudd på selskapets etiske retningslinjer, grunnleggende menneskerettigheter eller retten til anstendig arbeidsforhold, internt eller hos selskapets leverandører eller forretningspartnere, og angir både hvordan de ansatte skal varsle, og hvordan varslene skal håndteres.

Krav til leverandører

Falkeid Shipping stiller videre krav til leverandører for å sikre at de utfører arbeid i henholdt til krav i lover, forskrifter og i samsvar med Falkeid Shippings etiske retningslinjer.

Det stilles krav til at leverandørene skal varsle Falkeid Shipping både dersom de avdekker faktiske eller potensielle negative grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, eller for øvrig brudd på Falkeid Shippings etiske retningslinjer, i egen virksomhet eller hos underleverandører, og dersom leverandørene avdekker slike forhold, eller har mistanke om slike forhold internt hos Falkeid Shipping eller Falkeid Shippings øvrige leverandørkjeder.

Retningslinjene er og vil bli kommunisert til leverandører ved innkjøp av varer og tjenester.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser

Falkeid Shipping har så langt ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser i egen virksomhet, i leverandørkjeden eller hos Falkeid Shipping sine forretningspartnere for rapporteringsperioden.

Aktsomhetsvurderingen gjennomføres kontinuerlig, og Falkeid Shipping vil oppdatere redegjørelsen dersom det er grunnlag for å gjøre vesentlige endringer i Falkeid Shipping sin risikovurdering.

Falkeid Shipping har i aktsomhetsvurderingen prioritert de 17 største leverandørene som utgjør 61 % av innkjøpsverdien for 2022, og hvor man har et særlig fokus på utenlandske leverandører.